Status Culturele ANBI


ANBI gegevens
NaamStichting Vrienden van het Protestants Kerkje te Stevensweert
RSIN814126741 (Culturele ANBI Status)
KvK-nummerKvK Venlo, dossier 13041213
Doelstellingdoelstelling
BankRabobank NL91 RABO 0113107110
Bestuurdersbestuursleden
Beloningsbeleidgeen betaalde medewerkers; bestuurders ontvangen geen vergoeding
Financiële verantwoording jaarverslag 2022
jaarrekening 2022
jaarrekening 2021
jaarverslag 2021
jaarrekening 2023

Gezien onze culturele ANBI status is uw gift fiscaal aftrekbaar. Ter toelichting de volgende (fiscale) begrippen
Een gift is een gave om niet. Met andere woorden er is een partij die iets geeft aan een andere partij, zonder dat de ontvangende partij daar een prestatie tegenover stelt.
 • Gezien onze culturele ANBI status mag de gift verhoogd met 25% worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting en voor een vennootschapsbelastingplichtige met 50%.
 • Voor de inkomstenbelasting geldt een drempel van 1% van het inkomen uit werk en woning en een maximum van 10%.
 • Voor een periodieke gift (van minimaal 5 jaar) geldt deze drempel niet. Hiertoe dient een onderlinge overeenkomst opgesteld te worden.
 • Voor meer informatie neemt u contact op met de voorzitter of de penningmeester.
 • Voor de vennootschapsbelasting geldt als drempel dat er sprake moet zijn van winst en dat is niet te omzeilen met een periodieke toezegging. Er is een maximum van € 5.000,00 per jaar.
 • De gift is vrijgesteld van BTW.
Sponsoring is een overeenkomst waarbij de ene partij iets betaalt aan de andere partij, waarbij de ontvangende partij (veelal) reclame maakt voor de betalende partij en/of andere prestaties levert.
 • Voor sponsorbijdragen geldt de verhoging ingevolge de culturele ANBI status niet.
 • Voor sponsorbijdragen geldt in geen enkele situatie een fiscale drempel.
 • Over sponsorbijdragen wordt BTW geheven (momenteel 21%).
Enkele voorbeelden van het verschil tussen een gift, een periodieke gift en een sponsorbijdrage
Inkomstenbelastingplichtigen
 • Stel u overweegt als particulier, of inkomstenbelastingplichtige ondernemer financieel bij te dragen aan de Stichting voor een bedrag van € 200,00. Bij een gift van € 200,00 mag u (€ 200,00 x 1,25 =) € 250,00 ten laste van uw belastbaar inkomen uit werk en wonen brengen. Bij een belastingdruk van 42% en overschrijding van de 1% drempel (door andere giften aan goede doelen) levert dat een belastingvoordeel op van € 105,00, zodat de gift netto (€ 200,00 - € 105,00 =) € 95,00 kost. Als u geen andere giften heeft gedaan wordt op de genoemde € 250,00 een drempel in mindering gebracht, waardoor het belastingvoordeel afneemt of misschien zelfs helemaal verdwijnt. In dat laatste geval zou u een periodieke gift voor een periode van minimaal 5 jaar kunnen overwegen, omdat dan de drempel niet van toepassing is.
 • Stel u zegt een periodieke gift toe van € 200,00 en u wilt het fiscaal voordeel toekennen aan de Stichting. U schenkt dan € 421,00, trekt een bedrag af van (€ 421,00 x 1,25 =) € 526,00 en heeft een belastingvoordeel van € 221,00, waardoor de gift netto (€ 421,00 – 221,00 =) € 200,00 heeft gekost.
 • Stel u geeft als ondernemer geen gift, maar besluit het bedrag als sponsoring te betalen, dan mag u het bedrag van € 200,00 ten laste van uw winst brengen, waardoor u in het genoemde voorbeeld van 42% belastingdruk € 84,00 minder belasting betaalt, zodat de sponsorbijdrage netto € 116,00 kost. De in rekening te brengen BTW kunt u verrekenen in uw BTW aangifte. U bent per saldo iets duurder uit dan bij een gift (als u de drempel overschrijdt), maar als tegenprestatie maakt de Stichting reclame voor u.
 • Het maximum aan giften bedraagt 10% van uw inkomen uit werk en woning, waarbij u voor culturele ANBI ’s de giften mag verhogen met 25% met een maximum van € 1.250,00. Dit laatste maximum komt dus bovenop het maximum van 10%.
 • Zie voor meer informatie belastingdienst.nl
Vennootschapsbelastingplichtigen:
 • Stel uw bedrijf is vennootschapsbelastingplichtig en overweegt € 500,00 financieel bij te dragen. Doet u dit in de vorm van een gift dan mag u € 750,00 ten laste van de winst brengen, hetgeen u € 150,00 vennootschapsbelasting scheelt tot een winstniveau van € 200.000,00. Bij een winstniveau daarboven scheelt u het € 188,00 vennootschapsbelasting. De gift kost u dus netto € 350,00 of € 312,00 (afhankelijk van uw winstniveau).
 • Stel u wilt het fiscaal voordeel toekennen aan de Stichting. U schenkt dan € 714,00, respectievelijk € 800,00 (afhankelijk van uw winstniveau), waardoor de schenking netto € 500,00 wordt.
 • Draagt u financieel bij door een sponsorovereenkomst dan mag u € 500,00 ten laste van de winst brengen, hetgeen tot een voordeel in de vennootschapsbelasting leidt van € 100,00 dan wel € 125,00 (afhankelijk van uw winstniveau). De sponsorbijdrage kost u dus netto € 400,00 of € 375,00. De in rekening te brengen BTW kunt u verrekenen in uw BTW aangifte. U bent per saldo iets duurder uit dan bij een gift (als u tenminste winst maakt, want anders is de gift niet aftrekbaar), maar als tegenprestatie maakt de Stichting reclame voor u.
 • Er is geen maximum aan giften van toepassing. Er is wel een maximum aan de verhoging van de gift aan een culturele ANBI, te weten € 2.500,00 (met andere woorden giften hoger dan € 5.000,00 worden verhoogd met maximaal € 2.500,00.
 • Zie voor meer informatie belastingdienst.nl